Canh chua cá rô Tổng Trường – món ăn đậm chất dân quê