Tam Cốc – Bích Động, vịnh Hạ Long “trên cạn” ở Ninh Bình